Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van de BMWT, gehanteerd door Itolang

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T., gevestigd te ’s-Gravenhage.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407394 d.d. 25 maart 2020.

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied

1.1 In deze Algemene Leveringsvoorwaarden (Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Leverancier: een BMWT-lidbedrijf dat goederen en/of diensten, waaronder aannemingswerkzaamheden, aanbiedt, verkoopt en levert;

Afnemer: iedere partij aan wie de Leverancier goederen en/of diensten levert, dan wel heeft overeengekomen te leveren, iedere partij voor wie Leverancier (aannemings)werkzaamheden verricht, dan wel heeft overeengekomen te verrichten, alsmede iedere partij die Leverancier een opdracht van enige andere aard heeft
verstrekt.

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen de Leverancier en de Afnemer in verband met de (ver)koop en levering van goederen en/of diensten en/of het verrichten van (aannemings)werkzaamheden door de Leverancier aan/voor de Afnemer, alsmede alle overige door de Afnemer aan Leverancier verstrekte opdrachten, instructies, orders en (rechts)handelingen in verband met de (ver)koop en levering van goederen en/of diensten en/of het verrichten van (aannemings)werkzaamheden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de Leverancier, alle Overeenkomsten, met in begrip van de handelingen voor het tot stand brengen daarvan, het tot stand brengen van een werk, eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten, alsmede op alle (rechts)handelingen, opdrachten, instructies en orders tussen de Leverancier en de Afnemer in verband met het voorgaande. Deze Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle vormen van dienstverlening door (een werknemer van de) Leverancier aan een (werknemer van de) Afnemer welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld het kosteloos verstrekken van technisch advies).

1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard.

1.4 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden, gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor.

1.5 In geval van enige discrepantie of verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze Voorwaarden gaat de inhoud van de Nederlandse tekst voor.

1.6 Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een “Garantieverklaring gebruikte machines of trucks” (Garantieverklaring) wordt afgegeven,
gelden tevens de voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de voorwaarden uit de Garantieverklaring voor. In geval van strijd tussen de inhoud van de Overeenkomst en de Garantieverklaring, gaat de inhoud van de Garantieverklaring voor.

Artikel 2 Aanbiedingen; informatiemateriaal

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door Afnemer van een aanbieding van Leverancier, Leverancier bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.

Artikel 3 Levering goederen en uitvoering diensten en werkzaamheden;
afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom

3.1 Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat en op de locatie die tussen partijen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.

3.3 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de Overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van de Afnemer en de Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als de Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van de Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege de Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, die voor Leverancier ontstaan in verband met een vertraging als in dit artikellid bedoeld, voor rekening van de Afnemer. Leverancier geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien de Afnemer na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Leverancier ook binnen die nadere termijn om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt aflevering van zaken plaats ex works in de zin van de meest recente versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel in de fabriek of het magazijn van de Leverancier.

3.5 Het risico van een door de Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op de Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen de Leverancier en de Afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering de Afnemer de zaak niet afneemt en de redenen hiervoor niet toerekenbaar zijn aan de Leverancier, gaat het risico van de zaak op het overeengekomen tijdstip van aflevering blijvend op de Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van de Afnemer.

3.6 Ook indien de Leverancier zich tot het verschaffen van de eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks de aflevering de eigendom van de zaak bij Leverancier, totdat de Leverancier van de Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen de Afnemer nu of in de toekomst aan de Leverancier verschuldigd is, inclusief rente en (buitengerechtelijke) kosten, uit hoofde van geleverde of te leveren goederen en diensten, wegens het tekort schieten in enige verplichting door de Afnemer uit hoofde van of gerelateerd aan de Overeenkomst.

3.7 De Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag die zaken echter niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkte rechten belasten. De Afnemer zal derden informeren omtrent het behoud van het eigendomsrecht door Leverancier.

3.8 Indien de Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt of dreigt niet na te komen, is de Leverancier bevoegd zaken, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Afnemer terug te halen. De Leverancier is niet gehouden de Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met het terughalen van de goederen lijdt. De door Afnemer en Leverancier gemaakte kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van de Afnemer. Hetgeen de Leverancier nog van de Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor de Leverancier in het economisch verkeer hebben. De Leverancier zal deze waarde vaststellen en de Afnemer is daaraan gebonden. De Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met de Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

Artikel 4 Handleiding; instructie

4.1 Met betrekking tot te leveren machines en installaties zal Leverancier Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de machines en installaties verschaffen, dit echter enkel in geval van een Nederlandse koper en in de Nederlandse taal.

4.2 Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende Overeenkomst is afgesproken.

Artikel 5 Tekeningen, programmatuur e.d.

5.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 bedoeld, die de Leverancier aan de Afnemer ter hand stelt, blijven aan de Leverancier toebehoren en dienen op eerste verzoek van de Leverancier te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 6 Prijs; aanpassing van prijs

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de Overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval Leverancier voor het transport van zaken zorgdraagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Leverancier apart volledig in rekening brengen. 

6.2 Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de Overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen.

6.3 Indien tussen Leverancier en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

Artikel 7 Betaling en nakoming door Afnemer

7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen drie weken na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden. Indien geen termijn voor betaling is overeengekomen, dan bedraagt de betaaltermijn 30 kalenderdagen.

7.2 Tenzij Leverancier schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.

7.3 Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan is Leverancier, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of Overeenkomst en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:
a. opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
b. vergoeding van alle schade als gevolg van de niet nakoming. Voor zover de niet nakoming, bestaat uit het achterwege blijven van betaling of niet tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in de artikelen 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan Leverancier verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;
c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Leverancier vordert.

7.4 Indien Leverancier reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen – waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, (aanvrage tot) surséance van betaling, (aanvrage tot) faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is terstond opeisbaar en is Leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat nakoming door Afnemer, inclusief volledige betaling, dan wel – naar genoegen van Leverancier – het stellen van zekerheid voor de betaling, is afgerond. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek van Leverancier plaats, dan is Leverancier bevoegd om de betreffende Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen. 

8.2 Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Leverancier bijzonder bezwaarlijk wordt, opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is
ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 9 Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

9.1 Indien Leverancier zaken levert, draagt Leverancier voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.2 Indien en voor zover Leverancier voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende: 
a. Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om Leverancier in staat te stellen de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zonodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.
b. Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door Leverancier bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Leverancier worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met Leverancier en verschaft hem alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
c. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.
d. Voor zover de montage, installatie en/of inbedrijfstelling een magazijninrichting betreft, zijn tevens de Algemene Montagevoorwaarden van Leverancier van toepassing. In een voorkomend geval zullen deze voorwaarden door Leverancier apart worden verstrekt aan de Afnemer. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze Voorwaarden en de Algemene Montagevoorwaarden gaan de bepalingen in de Algemene Montagevoorwaarden voor. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en de Algemene Montagevoorwaarden gaan de bepalingen in de Algemene Montagevoorwaarden voor.


Artikel 10 Kwaliteit; keuring zaken, diensten en werkzaamheden; herstel van gebreken; servicebeurten

10.1 Leverancier levert goederen en diensten en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en die volgen uit wettelijke voorschriften – met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid – die ten tijde van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland van kracht zijn. Raakt Leverancier na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Leverancier dat aan Afnemer. Zo nodig, vindt in onderling overleg aanpassing van de door Leverancier te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Leverancier uit de aanpassing voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

10.3 Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen diensten of werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of diensten en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken – (zijnde ieder niet voldoen aan het overeengekomene) – die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en-twintig (21) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

10.4 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in artikel 10.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in artikel 10.3 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog aan het licht treden en binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk en overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.5 ongedaan maken door aanvulling of – naar keuze van Leverancier – herstel of vervanging. Voor zover hierna in artikel 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Leverancier.

10.5 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:
a. Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.
b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
d. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Leverancier.
e. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Leverancier van derden heeft verkregen, of met betrekking tot diensten of werkzaamheden, die Leverancier door derden heeft doen uitvoeren, dan – onverminderd het in artikel 10.3 bepaalde – geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
f. Afnemer heeft geen recht jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en
gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van
onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, van gebruik niet overeenkomstig de bestemming, of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Leverancier.
g. Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
h. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.

10.6 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Leverancier onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Leverancier niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Leverancier en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende Overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende Overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

10.7 Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Leverancier een plicht tot ongedaan maken heeft, kan – buiten het in artikel 10.6 genoemde geval – pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken Overeenkomst vormen, wanneer Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.

10.8 Afnemer heeft met betrekking tot te leveren voertuigen, machines en installaties recht op gratis onderhoudsbeurten, voor zover dat bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst is overeengekomen.

10.9 Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen Leverancier een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in artikel 10.3 en artikel 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

10.10 Naast de mogelijkheden voor Leverancier de Overeenkomst te ontbinden op grond van de artikelen 7.4 en 10.6 van deze Voorwaarden, kan de Leverancier, naar keuze van de Leverancier, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in het geval dat:
1) de Afnemer tekortschiet in de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden;
2) De Afnemer uitstel van betaling aanvraagt, of dit wordt verleend, dan wel het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of dit wordt verleend;
3) De onderneming van de Afnemer wordt verkocht of opgeheven;
4) Vergunningen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst worden ingetrokken;
5) Beslag wordt gelegd op een of meerdere bedrijfsmiddelen van de Afnemer.

Artikel 11 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

11.1 Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in Nederland geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel door de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

11.2 Wanneer Leverancier ter uitvoering van een Overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt – wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken Overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij, naar keuze van Leverancier, de betrokken Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid voor schade

12.1 Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor schade, ongeacht op welke grond, waaronder, maar niet beperkt tot, schade die Afnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad van Leverancier (waaronder mede moet worden begrepen haar personeel en management functionarissen), of door de Leverancier ingeschakelde derden, gelden de volgende bepalingen:
a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer (enkel) recht op een vergoeding voor zover Leverancier ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.
b. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een zaak en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer (enkel) recht op een vergoeding voor zover Leverancier terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat hiervoor per schadegeval of reeks met elkaar samenhangende schadegevallen een maximum van Euro 45.450,- geldt.
c. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van Leverancier.
d. Niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande artikellid, is enige aansprakelijkheid van Leverancier voor schade van Afnemer anders dan bedoeld onder a. en b. hiervoor in ieder geval beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat de Afnemer heeft voldaan aan de Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst die ten grondslag ligt aan de betreffende schadegebeurtenis.
e. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.
f. Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Leverancier aan Afnemer geleverde goederen en diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij en voor zover Afnemer aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van de derde met enige omstandigheid die voor risico van de Afnemer komt.
g. Indien Afnemer Leverancier op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
h. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van Leverancier.
i. De Afnemer zal ervoor zorgdragen dat hij verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Artikel 13 Diversen

13.1 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier is het de
Afnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden aan derden over te dragen of derden opdracht te geven rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden uit te voeren of te doen uitvoeren. De Leverancier is gerechtigd rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming aan derden over te dragen of derden opdracht te geven rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden uit te voeren of te doen uitvoeren. Voor zover de instemming van de Afnemer met de overdracht van rechten en verplichtingen of het inschakelen van derden wettelijk is vereist, wordt de instemming hierbij geacht te zijn gegeven.

13.2 De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden onverlet. Voor zover een bepaling van de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden ongeldig is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar, dal zal tussen de Leverancier en de Afnemer een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is en het dichtst komt bij de strekking van de ongeldige of onaanvaardbare bepaling.

Artikel 14 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

14.1 De rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer, waaronder de
Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden, inclusief de jurisdictieclausule, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, blijft buiten toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen de Leverancier en de Afnemer die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding(en) tussen de Leverancier en de Afnemer, waaronder de Overeenkomst en deze Voorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid van de rechtsverhouding(en) tussen de Leverancier en de Afnemer, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter binnen wiens ressorts de Leverancier zijn hoofdvestiging heeft.